Behandeltraject Psychologie Praktijk de Roos:

 

Behandeltraject (mogelijk voor kinderen, jongeren, ouders en volwassenen) binnen 10-15 weken:

Dit behandeltraject bestaat uit 5-9 gesprekken, waarvan het laatste gesprek een evaluatiegesprek zal zijn. Hierin wordt gekeken of de vooraf opgestelde doelen naar tevredenheid behandeld zijn, of de doelen behaald zijn en of nog een vervolgtraject nodig is.
De gesprekken ten behoeve van de behandeling kunnen ook 's avonds na werktijd gehouden worden.

 

De behandeling kan bestaan uit de volgende modules:

 • Gesprekstherapie

  In gesprek met de ander probeer je eigen ervaringen, gedachten en gevoelens nader te onderzoeken, te ordenen en mogelijk andere oplossingen te bedenken, dan je gewend bent om problemen op te lossen. Soms ondersteunen hierbij bepaalde opdrachten (bv. tekenen, maken van een Mood-bord, bepaalde vragen of opstellen van balanslijstjes) om de problemen meer te verhelderen. De gesprekken staan in teken van het stimuleren van verandering.

 • Gesprekken middels Cognitieve Gedrags Therapie (CGT)

  Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn, waardoor iemand negatieve gevoelens krijgt of op een bepaalde manier reageert, maar dat de manier van denken over deze gebeurtenis maakt hoe je je voelt en hoe je hiernaar handelt. Als iemand bv. langs een groepje mensen loopt en er wordt direct hard gelachen en de persoon denkt sterk negatief over zichzelf (het zal vast aan mij liggen, ze lachen me uit), dan zal deze persoon zich ook negatief voelen en hiernaar handelen (bv. zich terugtrekken, juist erg boos worden). Maar kloppen deze gedachten wel? Lacht het groepje misschien juist om een grap die toevallig net verteld is? Middels CGT worden de voor jou vaak vervelend ervaren situaties onderzocht en bekeken of de gedachtes die je hierbij hebt, wel realistisch / helpend zijn. Door te oefenen met andere meer positieve gedachten en gedrag, kan er verandering optreden (meer zelfzeker worden, minder snel boos worden, minder bang zijn etc). Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht.

 • EMDR

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan EMDR gebruikt worden. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. De behandelaar vraagt de cliënt om aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit gebeurt in combinatie met een afleidende stimulus (oogbewegingen of geluiden) . De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten. De therapeut zal de cliënt dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De stimuli leiden er langzaamaan toe dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.

 • E-health

  Het internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Je zoekt er informatie, online winkelen en bankieren is normaal, en tv kijken op de Ipad wint terrein. Social media krijgen een steeds duidelijkere plek in ons dagelijks leven. Bij sollicitaties verwijs je voor je cv naar Linkedin. Al dit soort toepassingen dringen geleidelijk ook door in de gezondheidszorg. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chatten of het volgen van online behandelmodules, afgestemd op de problematiek van een cliënt.

 • Ouderbegeleiding

  Als ouder komen veel vragen op je af over ouderschap, opvoeden en hoe dit allemaal te combineren in de dagelijkse praktijk, waarbij je als het ook nog even kan, toekomt aan jezelf. Woorden als structuur en consequentheid, zijn heerlijk mooie woorden, maar hoe doe je dit in de praktijk? En als je kind zich ook nog niet helemaal volgens ‘de boekjes’ ontwikkeld, dan legt dit soms grote druk op je als opvoeder, maar ook op je partnerrelatie en je gezin als geheel. Tijdens de ouderbegeleiding wordt getracht je emotionele steun te bieden bij de zorgen die je ervaart. Maar ook om je meer inzicht te geven in de gedragsproblemen die jouw kind laat zien en tips worden gegeven hoe het beste met dit gedrag om te gaan of hoe dit gedrag te beïnvloeden.

 • Psycho-educatie (o.a. ook middels de methode Brainblocks, Ik ben speciaal)

  Er is een diagnose gesteld bv. Autisme / PDD-NOS / ADHD / een angst- of stemmingstoornis, een persoonlijkheidsstoornis, maar wat houdt dit dan nu precies in? Niet vanuit theorie, maar in de praktijk, specifiek bij jou(w) kind. Waar komt het vandaan, wat betekent dat voor jou(w kind)? Wat betekent dat voor je ouders / je partner / je familie? Psycho-educatie is het geven van informatie aan jou(w kind) over de gestelde diagnose en geeft adviezen hoe jij (en / of jouw kind) met deze diagnose om kan gaan. Waar liggen de zwakkere kanten en heb jij (en / of jouw kind) misschien wat meer ondersteuning nodig. Maar zeker wordt ook gekeken naar waar de krachten, sterke kanten van een persoon liggen.

 • Systeemgesprekken

  Vanuit Psychologie Praktijk de Roos wordt vanuit een systemische visie naar de door jou genoemde problemen gekeken. Dit betekent dat er altijd gekeken wordt naar de relaties die tussen jou bestaan en de omgeving / leefwereld waarin je je begeeft (het ‘systeem’, zoals thuis in het eigen gezin, in de relatie, in de vriendschap, op school, op het werk, etc). Binnen deze relaties kunnen patronen of miscommunicaties ontstaan, waarin ieder lid van dit systeem een eigen rol heeft en vanuit eigen beweegredenen handelt. Als dit zeer sterk is geworden dan kunnen systeemgesprekken wenselijk zijn. Doel van systeemgesprekken is om meer zicht te krijgen op welke patronen er bestaan en proberen deze patronen ook samen proberen te veranderen. Hiervoor worden dan in overleg met jou, meerdere leden van een systeem uitgenodigd om samen met elkaar, onder begeleiding van de GZ-psycholoog, in gesprek te gaan. Niet het zoeken naar oorzaken of schuldigen staat daarbij centraal, maar het zoeken naar mogelijkheden tot verandering. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar (interactiepatronen) of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving).

 

Psychologie Praktijk de Roos

 

Boslaan 4a

5691 CW  Son en Breugel

 

06 37 29 10 96

info@psychologiepraktijkderoos.nl

KvK nummer: 61486035

AGB-code Psychologie Praktijk de Roos: 94/061173

AGB-code Roos van Hoenselaar: 94/016586

Registratienummer BIG-register: 89065023825

Registratienummer NIP: 221384

registratienummer SKJ: 130003275