Tarieven/Vergoedingen 

Vergoedingen

Voor volwassenen (18 jaar en ouder)

  • Basis GGZ: hierbij geldt dat de basisverzekering de zorg van Psychologie Praktijk de Roos (generalistische basis GGZ) vergoedt. Er is op jaarbasis wel sprake van een wettelijk verplicht eigen risico van € 385 per verzekerde. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het feit of de zorgaanbieder een contract heeft met de zorgverzekeraar van de cliënt (gecontracteerde zorg). Als dat zo is, dan is de vergoeding 100%. Voor niet gecontracteerde zorg (geen contract met jouw verzekeraar) loopt de vergoeding uiteen van 50% tot 100% van de zorgkosten. Hoe ruimer de dekking van de basisverzekering, hoe hoger de vergoeding. Per verzekeraar is de hoogte van de vergoeding terug te vinden op hun website of in jouw polis. Je kan het beste zelf bij je eigen zorgverzekering informeren naar de laatste stand van zaken, in hoeverre de gesprekken vergoed worden vanuit je verzekering. Houd daarbij de registratienummers (zie contactpagina) bij de hand. Voorwaarde voor een vergoeding is de verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Psychologie Praktijk de Roos heeft een contract met zorgverzekeraars CZ, Delta Lloyd, Ohra, Menzis, de coöperatie VGZ (o.a. VGZ, IZA, IZZ, Univé, Zekur), alle labels van Zilveren Kruis / Achmea, DSW, ONVZ, ASR, ENO en Zorg en Zekerheid. Voor een volledig overzicht kunt u kijken op https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/psychologie-praktijk-de-roos 
  • Zorgstraat PoZoB / DOH: Indien de cliënt wordt doorverwezen door de POH-GGZ van PoZoB /DOH dan wordt de cliënt opgenomen in het zorgprogramma van PoZoB / DOH. Hierdoor draagt de cliënt zelf geen kosten voor de behandeling en wordt het eigen risico niet aangesproken.

Voor jeugdigen (tot 18 jaar)

Elke gemeente heeft overeenkomsten met  een aantal gekwalificeerde zorgaanbieders. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding kan de cliënt zich rechtstreeks melden bij de gemeente (Centrum Jeugd en Gezin / Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD)) of bij de huisarts /medisch specialist. Bij verwijzing van de huisarts / medisch specialist wordt er met het CMD overlegd. Het CMD stelt vast of er behoefte is aan inzet van een professionele zorgaanbieder binnen de GGZ (zowel voor basis als specialistische GGZ) en geeft hiervoor een beschikking af. De cliënt krijgt dan de keuze uit een aantal zorgaanbieders. Wilt u zorg vanuit Psychologie Praktijk de Roos krijgen, dan dient u dit ook zelf aan te geven bij het CMD.

Psychologie Praktijk de Roos heeft een overeenkomst met de gemeenten Son en Breugel, Nuenen en Best.

Cliënten zonder verwijzing (zelfbetaling)

Een cliënt kan ook zonder verwijzing zorg van Psychologie Praktijk de Roos ontvangen. Hierbij dien je de kosten dan zelf te betalen. Je dient dan rekening te houden met een tarief van € 100,- per consult van 45 minuten (en 15 minuten administratietijd).

Overig produkt (onverzekerde zorg)

Niet alle behandelingen van alle klachten worden vergoed. Alleen als er sprake is van een DSM-diagnose is er sprake van recht op vergoeding. DSM staat voor een handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen dat in de meeste landen als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient. Is er geen sprake van een DSM-diagnose, maar zijn er wel klachten, dan kunnen die wel behandeld worden via een zogenaamd Overig Produkt (OVP). De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen. Eventueel vergoedt de zorgverzekeraar een gedeelte vanuit een aanvullende verzekering. Het tarief voor de cliënt bedraagt € 100,- per consult van 45 minuten.

Afspraken afzeggen

Als een afspraak onverhoopt niet door kan gaan, dan dien je deze afspraak altijd minimaal 24 uur van te voren af te melden. Dit kan telefonisch, per mail of via de app. In dat geval wordt het tarief niet in rekening gebracht. Bij een niet tijdige afmelding wordt een no-show tarief van € 50,- in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de verzekeraar, gemeente of een andere partij vergoed.

Algemene Voorwaarden

Psychologie Praktijk de Roos hanteert Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden na het intakegesprek per mail toegestuurd.

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de geboden hulp. Het is dan belangrijk om daar samen over te praten en te kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen. Geef daarbij duidelijk aan waarover je dan niet tevreden bent. Komen we er samen niet uit, dan kun je overwegen over te stappen naar een andere psycholoog (eventueel met hulp van Psychologe Praktijk de Roos of via je huisarts met een doorverwijzing naar een andere psycholoog).

Eventueel kun je overwegen een klacht in te dienen als je vindt dat Psychologie Praktijk de Roos zich niet aan de beroepscode heeft gehouden. Psychologie Praktijk de Roos is aangesloten bij het NIP (voor meer informatie klik hier). Je hebt dan de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het College van Toezicht van het NIP. Een klacht tegen een psycholoog die lid is van het NIP of ingeschreven staat in een register van het NIP, moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer, claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog, verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport, en klachten over gebeurtenissen die naar het oordeel van het College van Toezicht te lang geleden hebben plaatsgevonden, komen niet in aanmerking voor behandeling. Op de website van het NIP kun je de Beroepscode vinden, evenals meer informatie over de klachtprocedure van het NIP.

Het is ook mogelijk een klacht in te dienen in het kader van de wet BIG*, bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

*Wet BIG: De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg beschermt patiënten / cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.