Behandeltraject Psychologie Praktijk de Roos: 

Behandeltraject (mogelijk voor kinderen boven de 12 jaar, jongeren, ouders en volwassenen) binnen 10-15 weken:

Dit behandeltraject bestaat uit 5-9 gesprekken, waarvan het laatste gesprek een evaluatiegesprek zal zijn. Hierin wordt gekeken of de vooraf opgestelde doelen naar tevredenheid behandeld zijn, of de doelen behaald zijn en of nog een vervolgtraject nodig is.

De behandeling kan bestaan uit de volgende modules: 

 

 • Gesprekstherapie (o.a. Voice Dialogue)

In gesprek met de ander probeer je eigen ervaringen, gedachten en gevoelens nader te onderzoeken, te ordenen en mogelijk andere oplossingen te bedenken, dan je gewend bent om problemen op te lossen. Soms ondersteunen hierbij bepaalde opdrachten (bv. tekenen, maken van een Mood-bord, bepaalde vragen of opstellen van balanslijstjes) om de problemen meer te verhelderen. De gesprekken staan in teken van het stimuleren van verandering.

 

 • Cognitieve Gedrags Therapie (CGT)

  Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn, waardoor iemand negatieve gevoelens krijgt of op een bepaalde manier reageert, maar dat de manier van denken over deze gebeurtenis maakt hoe je je voelt en hoe je hiernaar handelt. Als iemand bv. langs een groepje mensen loopt en er wordt direct hard gelachen en de persoon denkt sterk negatief over zichzelf (het zal vast aan mij liggen, ze lachen me uit), dan zal deze persoon zich ook negatief voelen en hiernaar handelen (bv. zich terugtrekken, juist erg boos worden). Maar kloppen deze gedachten wel? Lacht het groepje misschien juist om een grap die toevallig net verteld is? Middels CGT worden de voor jou vaak vervelend ervaren situaties onderzocht en bekeken of de gedachtes die je hierbij hebt, wel realistisch / helpend zijn. Door te oefenen met andere meer positieve gedachten en gedrag, kan er verandering optreden (meer zelfzeker worden, minder snel boos worden, minder bang zijn etc). Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht.

 • EMDR

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan EMDR gebruikt worden. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. De behandelaar vraagt de cliënt om aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit gebeurt in combinatie met een afleidende stimulus (oogbewegingen of geluiden) . De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten. De therapeut zal de cliënt dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De stimuli leiden er langzaamaan toe dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.

 • Emotional Focused Therapy-i  (EFT individueel, basis)

  De naam van de therapie zegt het al; bij deze techniek staan de emoties van een persoon centraal. Alle emoties, dus ook degene die wij als vervelend beschouwen, zijn er niet voor niets. Zij geven richting aan datgene wat er gebeurt en ervaren wordt. Ze vertellen eigenlijk wat de behoeften van een persoon zijn. Bijvoorbeeld verdrietig zijn, wil mogelijk zeggen dat je verbinding met een ander zoekt. Boos zijn dat er over je grenzen heen is gegaan. Maar emoties zijn vaak complex: je kunt verschillende gevoelens tegelijkertijd ervaren of in eerste instantie bijvoorbeeld boosheid voelen, terwijl hier misschien wel verdriet onder zit. Of je hebt jezelf gaandeweg aangeleerd om emoties juist niet toe te laten, omdat je ze te overweldigend vindt of dat er door gebeurtenissen geen plaats voor was of dit niet geaccepteerd werd. Er kan dan een groot verschil ontstaan tussen denken en voelen. Middels EFT-i oefeningen gaan we op onderzoek uit welke gevoelens er zijn, deze te leren (h)erkennen, te uiten, te gebruiken en mogelijk ook opnieuw vorm te geven. Dit met als doel een betere balans en meer rust te ervaren. EFT-i integreert cliëntgerichte, gestalt- en existentiële therapieën vanuit de psychotherapie met hedendaagse psychologische kennis.N.B. Deze vorm van therapie dient niet verward te worden met Emotional Freedom Techniques, waarbij gebruikt gemaakt wordt van vingertapping en behandeld wordt vanuit een energetische visie. Daarnaast bestaat er EFT specifiek gericht op relatieproblemen. Psychologie Praktijk de Roos biedt echter alleen basis technieken vanuit de EFT Individueel aan.

 

 • Schematherapie (basis)

  Schematherapie kijkt naar de oorsprong van jouw gedragspatronen. Elk persoon heeft behoefte aan bepaalde basisbehoeftes. Als hieraan niet wordt voldaan ontwikkel je als kind vaak, afhankelijk van je temperament, zogeheten negatieve schema’s, die je als volwassene meeneemt in je leven. Ze lopen als een rode draad door het leven, vormen overtuigingen, gevoelens en ervaringen. Ze gaan steeds meer bepalen hoe je naar jezelf, anderen en de wereld om je heen kijkt. Ze zijn zo’n onderdeel van je geworden dat je vaak op een bepaalde manier reageert wat passend is bij je schema. Onbewust worden de schema’s daardoor krachtiger. Een voorbeeld; stel je hebt als kind vaak te horen gekregen dat je niet goed genoeg was (door pesten, of vanuit thuis), waarop je misschien wantrouwend naar andere mensen bent geworden en meer afstand neemt in relaties. Als anderen daarop minder initiatieven nemen tot contact met jou, dan wordt je schema krachtiger: ‘ik ben niet goed genoeg’ en blijf je in gedragspatroon afstand nemen naar anderen toe. Nog een voorbeeld: stel je hebt als kind een aantal verlieservaringen meegemaakt (plotseling verhuizen, overlijden van belangrijke ander(en)), dan kan de wereld al snel als bedreigend en onvoorspelbaar gaan voelen (‘er kan zomaar iets gaan gebeuren dat de wereld voor jou op je kop zet’). Hierdoor ben je misschien wat afstandelijker in relaties of zoek je juist veel bevestiging bij een ander. Hierop kunnen anderen ook weer reageren (bv. juist minder met jou willen doen), dan wordt je schema krachtiger: ‘de wereld is onveilig en anderen zijn er niet voor mij’. Soms weten mensen dit van zichzelf en weten ze dat ze anders kunnen reageren, maar geven ze aan dat het gevoel daarbij niet verandert. Dan kan Schematherapie helpen om stil te staan bij je eigenlijke behoeften. Hierdoor verandert dan niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens. Psychologie Praktijk de Roos kan, passend binnen de Basis (B)GGZ, samen met jou hiernaar kijken en een aanzet maken tot verandering. Omdat bepaalde schema’s en gedragspatronen erg hardnekkig kunnen zijn is hier soms veel tijd voor nodig dit daadwerkelijk goed in basis te veranderen. Dan kan een behandeling binnen de Specialistische (S)GGZ overwogen worden. Psychologie Praktijk De Roos maakt samen met jou een inschatting of deze module met basistechnieken uit de Schematherapie iets voor jou kan betekenen.

  • Paardencoaching

   In de natuur kom je prooi- en roofdieren tegen. Een paard is een prooidier, dat zijn bestaan ontleent aan de kudde. Dit betekent dat, om te overleven, het paard het belang van de kudde bovenaan stelt. Er is geen individueel belang. Het paard leeft in het hier en nu en is getraind om alle leden in de kudde en zijn omgeving voortdurend te screenen. De mens is echter een roofdier, gericht op een doel, denkend aan zingeving, aan gisteren – heden en toekomst. Juist van deze verschillen wordt gebruik gemaakt in de paardencoaching. Het paard is uitermate geschikt om gedrag van mensen te spiegelen. Het paard is immers zeer sensitief en zal, gezien zijn achtergrond als prooidier, zeer goed letten op signalen in houding, intenties en energie bij de ander. Een paard oordeelt niet, maar spiegelt wat er in het hier en nu bij de ander gebeurt. Als mensen last hebben van bepaalde klachten dan kan dit bewust, maar ook onbewust in gevoelens, gedachten en gedrag naar voren komen. Er kan dan tegenstrijdigheid ontstaan, vaak omdat de mens ongewenste gevoelens wil afweren. Het paard zal deze tegenstrijdigheid snel opmerken en hier met eigen gedrag op reageren (bv. ergens anders naar toe willen, weglopen of juist toenadering zoeken). Pas als alles weer overeenkomt met elkaar (een daadwerkelijk voelen wat je denkt en daarbij hetzelfde doen in handelen), zal het paard ontspannen. Dit maakt het paard een zeer goede co-therapeut. M.n. het onderzoeken van gedachten, gevoelens en gedrag en het ervaren wat er gebeurt (ook na inzetten van ander gedrag) staan centraal.N.B. De sessies vinden NAAST het paard plaats, er wordt niet op het paard gezeten. Je hoeft geen ervaring met paarden te hebben. Ook voor mensen die wellicht wat bang zijn voor paarden, kan paardencoaching juist zeer geschikt zijn.
   Psychologie Praktijk de Roos is geregistreerd als Excellent Coach bij HorSense, welke werkt volgens de methode Paard Als Spiegel (PAS).

 • E-health

  Het internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Je zoekt er informatie, online winkelen en bankieren is normaal, en tv kijken op de Ipad wint terrein. Social media krijgen een steeds duidelijkere plek in ons dagelijks leven. Bij sollicitaties verwijs je voor je cv naar Linkedin. Al dit soort toepassingen dringen geleidelijk ook door in de gezondheidszorg. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chatten of het volgen van online behandelmodules, afgestemd op de problematiek van een cliënt.

 • Psycho-educatie (o.a. ook middels de methode Brainblocks, Ik ben speciaal en Handleiding voor jezelf)

  Er is een diagnose gesteld bv. Autisme / PDD-NOS / ADHD / een angst- of stemmingstoornis, een persoonlijkheidsstoornis, maar wat houdt dit dan nu precies in? Niet vanuit theorie, maar in de praktijk, specifiek bij jou(w) kind. Waar komt het vandaan, wat betekent dat voor jou(w kind)? Wat betekent dat voor je ouders / je partner / je familie? Psycho-educatie is het geven van informatie aan jou(w kind) over de gestelde diagnose en geeft adviezen hoe jij (en / of jouw kind) met deze diagnose om kan gaan. Waar liggen de zwakkere kanten en heb jij (en / of jouw kind) misschien wat meer ondersteuning nodig. Maar zeker wordt ook gekeken naar waar de krachten, sterke kanten van een persoon liggen.

  • Ouderbegeleiding

   Als ouder komen veel vragen op je af over ouderschap, opvoeden en hoe dit allemaal te combineren in de dagelijkse praktijk, waarbij je als het ook nog even kan, toekomt aan jezelf. Woorden als structuur en consequentheid, zijn heerlijk mooie woorden, maar hoe doe je dit in de praktijk? En als je kind zich ook nog niet helemaal volgens ‘de boekjes’ ontwikkeld, dan legt dit soms grote druk op je als opvoeder, maar ook op je partnerrelatie en je gezin als geheel. Tijdens de ouderbegeleiding wordt getracht je emotionele steun te bieden bij de zorgen die je ervaart. Maar ook om je meer inzicht te geven in de gedragsproblemen die jouw kind laat zien en tips worden gegeven hoe het beste met dit gedrag om te gaan of hoe dit gedrag te beïnvloeden.

 • Systeemgesprekken

  Vanuit Psychologie Praktijk de Roos wordt vanuit een systemische visie naar de door jou genoemde problemen gekeken. Dit betekent dat er altijd gekeken wordt naar de relaties die tussen jou bestaan en de omgeving / leefwereld waarin je je begeeft (het ‘systeem’, zoals thuis in het eigen gezin, in de relatie, in de vriendschap, op school, op het werk, etc). Binnen deze relaties kunnen patronen of miscommunicaties ontstaan, waarin ieder lid van dit systeem een eigen rol heeft en vanuit eigen beweegredenen handelt. Als dit zeer sterk is geworden dan kunnen systeemgesprekken wenselijk zijn. Doel van systeemgesprekken is om meer zicht te krijgen op welke patronen er bestaan en proberen deze patronen ook samen proberen te veranderen. Hiervoor worden dan in overleg met jou, meerdere leden van een systeem uitgenodigd om samen met elkaar, onder begeleiding van de GZ-psycholoog, in gesprek te gaan. Niet het zoeken naar oorzaken of schuldigen staat daarbij centraal, maar het zoeken naar mogelijkheden tot verandering. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar (interactiepatronen) of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving).